0
+48 887 220 550

Dezynfekcja XXI wieku

Polityka prywatności

Deklaracja prywatności

Niniejszym wskazujemy, że w niniejszym dokumencie dostępne są dla Państwa informacje dotyczące zasad przetwarzania przez naszą firmę danych osobowych oraz zasad korzystania przez nas z określonego oprogramowania pozwalającego na ocenę widoczności naszej strony. W niniejszym dokumencie przekazujemy Państwu również informacje dotyczące zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonych z wykorzystaniem Internetu. 

 

Na niniejszą deklarację prywatności składają się:

Cześć I - zasady przetwarzania danych osobowych

Cześć II - zasady stosowania plików Cookies, oprogramowania analitycznego

Cześć III - informacja dotycząca zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonych z wykorzystaniem Internetu 

 

CZĘŚĆ I

Zasady przetwarzania danych osobowych 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

 

1. Obowiązek przekazania Państwu informacji dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych wynika z przepisów art. 13 RODO.

 

2. Administratorem danych osobowych jest: Arkadiusz Miszczuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ARKOMI Arkadiusz Miszczuk w Łodzi pod adresem 90-145 Łódź ul. Narutowicza 126A/15, NIP 7291209262, REGON 381152559. 

 

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu w jakim zostały zebrane.

 

4. Przysługuje Państwu na zasadach określonych w RODO prawo do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W dalszej części wskazujemy szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

 

1. Informacje dotyczące Administratora oraz używanych pojęć.

 

  1) Administrator nie ustanowił inspektora danych osobowych. Z uwagi na powyższe, w razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych, związanych z tym procedur, oraz 

      przysługujących Ci w związku z tym praw prosimy, kontaktuj się bezpośrednio z nami jako    Administratorem.

  2) Wszelkich informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz uzyskać: w siedzibie  Administratora, jak również mailowo pod adresem poczty elektronicznej: biuro@arkomi.pl

  3) Poniżej przekazujemy informacje dotyczące najważniejszych, używanych przez nas pojęć: 

      a. przetwarzanie danych osobowych - wszelkiego rodzaju operacje i czynności wykonywane na  danych osobowych w tym w szczególności zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie,              adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie,

          usuwanie lub niszczenie;

      b. dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą             można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź             kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

      c. odbiorca danych osobowych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe              w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być

           zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

      d. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego              przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

   

2. Cele, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

 

   1) Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać na potrzeby zawarcia różnego rodzaju umów lub wykonania na Państwa rzecz określonych usług lub świadczeń. Dane osobowe pozyskujemy od Państwa w chwili           zawierania umowy, składania zamówienia i kupowania naszych produktów albo usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   2) Państwa dane osobowe będziemy również przetwarzać w celu przygotowania oferty, albo odpowiedzi na złożoną przez Państwa ofertę zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

   3) Dane osobowe przetwarzamy również w celu wykonania, realizacji umowy lub świadczenia usługi, a zatem wysłania Ci towaru lub realizacji usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

   4) W związku z zawartą umową lub świadczonymi na Państwa rzecz usługami może wystąpić w której konieczne będzie rozpatrywanie, odpowiadanie na kierowane przez Państwa do nas zgłoszenia dotyczące

         umowy lub świadczonej usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub rozpatrywanie reklamacji związanych z zawartą umowy lub świadczonymi usługami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

   5) W związku z zawartą umową konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych również w celu realizacji obowiązków spoczywających na nas, a wynikających z przepisów prawa podatkowego lub o

        rachunkowości do których zalicza się w szczególności wystawienie faktury, rachunku, rozliczenie podatku VAT, rozliczenie sprzedaży, prowadzenie dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

   6) W przypadku wystąpienia między nami sporu co do sposobu, jakości i należytego wykonania lub niewykonania umowy lub usługi konieczne może być przetwarzanie Państwa danych również w celu

        dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym wypadku przetwarzamy Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionym interesie jakim jest dochodzenie naszych praw

        lub ochrona przed nieuprawnionymi roszczeniami lub żądaniami.

   7) Będziemy przechowywać i przetwarzać Pani/Pana dane osobowe również w celu tworzenia wewnętrznych statystyk, rejestrów i baz danych Klientów, w tym również na potrzeby wymogów RODO i przepisów

        prawa, przetwarzanie jest zatem dokonywane z uwagi na nasz uzasadniony interes jakim jest dążenie do przyspieszenia procedur, poprawa efektywności działania, zwiększenia przejrzystości gromadzonych

        danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W niektórych przypadkach obowiązek tworzenia statystyk, rejestrów bez danych może wynikać z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

3. Obowiązek podania danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych w innym celu, kategorie danych osobowych

 

   1) Wskazujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych pozostaje dobrowolne. Tym samym nie ma przepisów prawa, które nakładają na Państwa obowiązek ich podania. Równocześnie ich podanie jest

       wymogiem umownym co znaczy, że jest to konieczne i niezbędne dla nawiązania i wykonania umowy, świadczenia na Państwa rzecz usług oraz realizacji praw i obowiązków wynikających z tej umowy, przepisów

       prawa lub ma na celu realizację naszych uzasadnionych działań i interesów. 

   2) Informujemy, że przetwarzanie Państwa danych w innych celach niż wskazane w pkt. 2 może się odbywać wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

        pozostają w tym przypadku przepisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

   3) W przypadku, gdyby Państwa dane osobowe miały być przetwarzane przez nas w innym celu niż wskazany w pkt. 2 i na innej podstawie prawnej niż wskazane w pkt 3 ppkt. 2 wówczas uprzednio poinformujemy

       Państwa o tym fakcie, jak również o przysługujących Państwu w związku z tym uprawnieniach. 

   4) Wskazujemy, że przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe nie są danymi wrażliwymi i zaliczane są do kategorii tzw. zwykłych danych osobowych. Wskazujemy, że są to m.in. następujące dane osobowe:

       imię, nazwisko, adres do korespondencji, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

 

4.Odbiorcy danych osobowych oraz okres przechowywania danych osobowych

 

   1) Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przekazywana odbiorcom danych osobowych.

   2) Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty współpracującym z Administratorem w zakresie świadczenia na jego rzecz usług w szczególności: księgowych, kadrowo-podatkowych, prawnych,

       ubezpieczeniowych, audytowych, usług hostingowych, teleinformatycznych, branży IT, windykacyjnych, przedsiębiorstwa kurierskie, przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozu towarów, usługi pocztowe,

      kontrahenci i klienci Administratora, jak również współpracujące z Administratorem inne podmioty świadczące usługi prawne samodzielnie decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych;

   3) Na zasadach wynikających z przepisów prawa, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne, na żądanie lub w zakresie niezbędnym dla podjęcia określonych czynności, Państwa dane

       osobowe przekazywane będą również organom administracji publicznej, organom innych państw członkowskich UE, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, komornikom.

   4) Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez wskazany okres czasu:

      a) przez cały okres niezbędny dla realizacji umowy, świadczenia usługi lub realizacji danej czynności;

      b) przez okres 5 lat, z uwagi na obowiązek przechowywania przez ten okres dokumentacji podatkowej, albo przez okres archiwizacji wynikający z innych przepisów prawa;

      c) jeżeli nie zachodzi przypadek o którym mowa w lit. b - przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartymi umowami lub realizowanymi usługami. 

 

5.Przysługujące Państwu prawa w zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych

 

   1) Wskazujemy, że w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

      a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 

      b)prawo do żądania sprostowania, usunięcia danych osobowych,

      c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

      d) prawo do przenoszenia danych osobowych.

   2) w przypadku, gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych następuje w oparciu o wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie informujemy, że, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w

      dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

 

6. Prawo do wniesienia skargi 

 

Informujemy, że w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące narusza przepisy prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – którym aktualnie w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu

 

Przysługuje Państwu również osobowycprawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana danych h z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO. Wniesienie sprzeciwu skutkuje zaprzestaniem przez nas dalszego przetwarzania tych danych, chyba że ich przetwarzanie będzie konieczne z uwagi na istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw istniejących po naszej stronie lub podstaw do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

 

8. Prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku marketingu bezpośredniego

 

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych we wskazanym celu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

9. Informacje uzupełniające

 

   1) Informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. 

   2) Informujemy, że w stosunku do Państwa danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.

   3) Niniejsza klauzula informacyjna odnosząca się do zasad przetwarzania danych osobowych będzie przez nas aktualizowana w każdym wypadku zmiany w tym zakresie przepisów prawa powszechnie

       obowiązującego.

 

CZĘŚĆ II

Zasady stosowania plików Cookies, oprogramowania analitycznego

1. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki Cookies. Cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu z którego Państwo korzystacie w chwili przeglądania naszej strony

    internetowej.

 

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu usprawnienia korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu

      końcowym oraz unikalny numer. Do celów korzystania z Cookies zalicza się:

 

   1) dostosowanie zawartości stron internetowych do Państwa preferencji oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i

      odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

   2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

   3) utrzymania sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła, aktualizowana swoich informacji;

   4) wyświetlania i ograniczania liczby kontaktów z reklamą.

 

3. Wykorzystywane przez nas pliki Cookies dzielą się na trzy zasadnicze rodzaje:

 

  1) sesyjne (ang. session cookies) które są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia

      oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  2) stałe (ang. persistent cookies) przechowywane są w Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia 

 3) podmiotów zewnętrznych (ang. third parties cookies) to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firmi dostawców usług (np. map umieszczanych w Portalu) współpracujących z

    Administratorem. Pozwalają one dostosowywać np. reklamy do preferencji i zwyczajów ich Użytkowników. Cookie z tej kategorii w Portalu są ustawiane przez następujące firmy: Facebook, Google.

 

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu. Mogą jednak

    Państwo dokonywać w każdym momencie modyfikacji ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików

    cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w

    ustawieniach oprogramowania wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na dostępność niektórych funkcji na stronach internetowych

     Administratora.

 

5. Wiązujemy, że szczegółowe zasady zmiany ustawień plików Cookies, w zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej dostępne są pod adresami:

 

    1) Internet Explorer ™ - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

    2) Mozilla Firefox ™ - https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

    3) Chrome™ - https://support.google.com/chrome/answer/95647?  co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

    4) Opera ™ - https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

    5) Safari™  - https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 

6. Wskazujemy, że na naszej stronie internetowej będą wykorzystywane pliki Cookies podmiotów zewnętrznych do których zalicza się Cookies Facebook oraz Linedin, a także innych portali społecznościowych. 

 

7. Informujemy, że nie mamy wpływu na zasady i ograniczenia związane z korzystaniem z portali o których mowa w ust. 6. Z uwagi na powyższe, celem ustalenia wskazanych zasad i procedur koniecznym jest

    uzyskanie informacji od ich właścicieli tj.:

 

    1) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA,

    2) Facebook Inc. Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA,

 

8. Wskazujemy, że na naszej stronie internetowej będzie wykorzystywane oprogramowanie analityczne – Google Analytics. Dostawcą oprogramowania Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,

    Mountain View, California 94043, USA. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące sposobu funkcjonowania oraz przetwarzania danych przez  Google Analytics:

 

    1) w związku z korzystaniem z Google Analytics nie przechowujemy, nie otrzymujemy i nie przetwarzany żadnego rodzaju Państwa danych osobowych,

   2) w związku z korzystaniem z Google Analytics uzyskujemy natomiast wiedzę dotyczącą: systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej z której Państwo korzystają, lokalizacji z której przeglądana jest nasza

       strona, czasu spędzonego na przeglądaniu naszej strony oraz kolejności przeglądania poszczególnych podstron.

   3) w przypadku potrzeby uzyskania większej wiedzy odnoszącej się do stosowanych w Google Analytics procedur bezpieczeństwa zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi pod adresem

        internetowym: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .  

  4) mają Państwo również możliwość zablokowania udostępniania Google Analytics informacji o aktywności w Twojej witrynie. O zasadach blokowania uprawnień Google Analytics można dowiedzieć się więcej pod

       adresem strony internetowej: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl 

 

Cześć III

Informacja dotycząca zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonych z wykorzystaniem Internetu 

1. Informujemy, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną (przez Internet) może wiązać się z zagrożeniem, polegającym m.in. na:

 

   1) możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione (wirusy); 

   2) niebezpieczeństwie otrzymania niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną (spam); 

   3) podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia określonych informacji, lub nakłonienia do określonych działań (pishing);

   4) przesyłanie korespondencji na pocztę elektroniczną zawierającą załączniki lub hiperlinki, których kliknięcie skutkuje zainfekowaniem urządzenia, pozyskaniem poufnych informacji (phising mailowy);

   5) zagrożeniu związanym z zawartością, treścią informacji dostępnych w Internecie;

   6) zagrożeniu związane z wykorzystaniem sprzętu Klienta do działalności przestępczej;

   7) zagrożeniu związanym z istnieniem fałszywych witryn skutkujących wyłudzeniem danych;

   8) ataki typu Man in the middle;

   9) stosowanie oprogramowania lub urządzenia szpiegowskiego rejestrującego klawisze naciskane przez użytkownika (atak Keylogger);

   10) korzystaniu z niezabezpieczonych, otwartych sieci Wi-Fi.

 

2. W celu uniknięcia lub minimalizacji ryzyka wystąpienia wskazanych w ust. 1 zagrożeń sugerujemy stosowanie właściwych środków technicznych, a w szczególności aktualizowane na bieżąco programy

    antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall, programy antyszpiegowskie, korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i weryfikowalnych połączeń internetowych, unikać w Internecie działań zwiększających ryzyko

    ujawnienia jako danych osobowych, danych logowania lub innych informacji poufnych, ograniczać ilość zapamiętywanych przez wyszukiwarki internetowe haseł dostępu, korzystać z unikalnych haseł i kodów

    dostępu, weryfikować treści otrzymanych na pocztę elektroniczną wiadomości, w tym nie otwierać poczty lub załączników pochodzących z nieznanych lub nieweryfikowalnych źródeł.