0
+48 887 220 550

Dezynfekcja XXI wieku

Regulamin

 

Regulamin strony internetowej oraz sklepu internetowego 

ARKOMI Arkadiusz Miszczuk pod adresem internetowym www.dezynfekcjaskutecznie.pl  

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz usług, w tym Usług Elektronicznych dostępnych na stronie internetowej pod adresem internetowym https://www.dezynfekcjaskutecznie.pl, jak również zasady korzystania ze Strony.    

2. Regulamin określa w szczególności:

    1) rodzaj i zakres usług oferowanych przez ARKOMI;

    2) warunki korzystania i świadczenia usług, w tym Usług Elektronicznych;

    3) zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym;

    4) zasady zawierania i rozwiązywania oraz odstępowania od zawieranych umów;

    5) zasady dostawy Towaru nabywanego przez Klienta w Sklepie,

    6) tryb postępowania reklamacyjnego;

    7) pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów z Konsumentami;

    8) wymagania techniczne dotyczące świadczonych usług.  

3. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Strony, z usług lub zawarciem Umowy. Zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla świadczenia przez ARKOMI usług lub zawarcia Umowy. Zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu może następować w sposób wyraźny lub dorozumiany - jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem, lub po powstaniu możliwości zapoznania się z Regulaminem, Klient kontynuuje korzystanie ze Strony lub z usług dostępnych na Stronie, w tym Usług Elektronicznych.   

4. Regulamin udostępniony jest Klientowi nieodpłatnie na stronie internetowej ARKOMI pod adresem https://www.dezynfekcjaskutecznie.pl/regulamin/ przed rozpoczęciem korzystania przez Klienta ze Strony, usług, w tym Usług Elektronicznych, lub przed zawarciem Umowy. Regulamin jest również udostępniony na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwi Klientowi dostęp do jego treści, jego odtwarzanie, utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w szczególności poprzez przesłanie Regulaminu na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny wskazany przez Klienta, w szczególności z wykorzystaniem Trwałego nośnika.   

5. Jeśli nic innego nie zostało wyraźnie wskazane Towary dostępne w Sklepie są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne w zakresie wynikającym z przepisów oraz z uwzględnieniem postanowień Regulaminu jest ARKOMI. 

6. ARKOMI świadczy usługi oraz zawiera Umowy zgodnie i na zasadach określonych w Regulaminie. 

7. Klient ma możliwość porozumiewania się ze ARKOMI w następujący sposób:

   1) korespondencyjnie na adres ARKOMI o którym mowa w § 2 pkt. 1;

   2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty: sklep@arkomi.pl; 

   3) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 887 220 550.

 8. Usługi Elektroniczne świadczone są przez ARKOMI 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zasady zawierania oraz realizacji Umów określone są w Regulaminie.

 9. Umowy są obsługiwane i oświadczenia są składane przez ARKOMI w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9:00-18:00. We wskazanych terminach możliwy jest również kontakt z ARKOMI.  

§ 2

Definicje

Ilekroć w treści Regulaminu określone pojęcia i zwroty pisane są wielką literą nadaje im się następującą treść i znaczenie: 

   1) ARKOMI – Arkadiusz Miszczuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ARKOMI Arkadiusz Miszczuk w Łodzi pod adresem 90-145 Łódź ul. Narutowicza 126A/15, NIP 7291209262, REGON 381152559;

  2) Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

    3) Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przegląda Stronę, korzysta z usługi oferowanych przez ARKOMI, w  tym Usług Elektronicznych, lub chce zawrzeć lub zawarła Umowę;

   4) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

   5) Koszyk - element oprogramowania Sklepu dostępny na Stronie umożliwiający wybór Towarów, który ma być przedmiotem Umowy, przetwarzania danych dotyczących wybranych Towarów poprzez zdefiniowanie rodzaju i ilości Towaru, danych Klienta, sposobów dostawy Towaru i umożlwiający złożenie oferty zawarcia Umowy zgodnie z przetworzonymi przez Klienta danymi;

   6) Sklep – prowadzony przez ARKOMI sklep internetowy; zespół współpracujących ze sobą elementów infrastruktury Strony umożliwiających składanie oferty zawarcia Umowy;

   7) Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.dezynfekcjaskutecznie.pl;

   8) Towar – rzecz ruchoma (ruchomość) w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub usługa świadczona przez Usługodawcę, która ma być przedmiotem Umowy;

   9) Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające przechowywanie informacji, w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

   10) Umowa – umowa zawierana między Usługodawca i Usługobiorcą, której przedmiotem pozostają Towary dostępne i oferowane w Sklepie;

   11) Usługa Elektroniczna – usługa świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 3

Wymagania techniczne, pliki Cookies

1. Dla prawidłowego zawierania Umów za pośrednictwem Sklepu, jak również korzystania z usług w tym Usług Elektronicznych wymagane jest włączenie obsługi plików „Cookies” w przeglądarce internetowej z której korzysta Klient. 

2. Pliki „Cookies” są to małe fragmenty tekstu, który strona internetowa wysyła do przeglądarki użytkownika (Klienta) i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. 

3. Zasady funkcjonowania plików „Cookies”, innego oprogramowania lub danych niebędących składnikiem Usługi, wprowadzanych przez ARKOMI do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient określone zostały w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej ARKOMI pod adresem https://www.dezynfekcjaskutecznie.pl/polityka-prywatnosci/. 

4. Zamknięcie przeglądarki Klienta może spowodować usunięcie danych przesłanych przez Klienta na Stronę. 

5. ARKOMI wskazuje, że dla możliwości skutecznego przeglądania Strony oraz korzystania z usług oraz współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się ARKOMI, niezbędne jest posiadanie:

   1) komputera, laptopa lub innego urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu oraz przesyłanie i odbieranie danych; 

   2) dostępu do poczty elektronicznej;

   3) zainstalowanej na urządzeniu o którym mowa w pkt. 1, przeglądarki internetowej takiej jak: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;

   4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu urządzenia: 1024x768; 

   5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

§ 4

Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

1. ARKOMI informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną (przez Internet) może wiązać się z zagrożeniem, polegającym m.in. na:

     1) możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione (wirusy); 

     2) niebezpieczeństwie otrzymania niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną (spam); 

    3) podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia określonych informacji, lub nakłonienia do określonych działań (pishing);

    4) przesyłanie korespondencji na pocztę elektroniczną zawierającą załączniki lub hiperlinki, których kliknięcie skutkuje zainfekowaniem urządzenia, pozyskaniem poufnych informacji (phising mailowy);

    5) zagrożeniu związanym z zawartością, treścią informacji dostępnych w Internecie;

    6) zagrożeniu związane z wykorzystaniem sprzętu Klienta do działalności przestępczej;

    7) zagrożeniu związanym z istnieniem fałszywych witryn skutkujących wyłudzeniem danych;

    8) ataki typu Man in the middle;

    9) stosowanie oprogramowania lub urządzenia szpiegowskiego rejestrującego klawisze naciskane przez użytkownika (atak Keylogger);

    10) korzystaniu z niezabezpieczonych, otwartych sieci Wi-Fi;

2. W celu uniknięcia lub minimalizacji ryzyka wystąpienia wskazanych w ust. 1 zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, a w szczególności aktualizowane na bieżąco programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall, programy antyszpiegowskie, korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i weryfikowalnych połączeń internetowych, unikać w Internecie działań zwiększających ryzyko ujawnienia jako danych osobowych, danych logowania lub innych informacji poufnych Klienta, ograniczać ilość zapamiętywanych przez wyszukiwarki internetowe haseł dostępu, korzystać z unikalnych haseł i kodów dostępu, weryfikować treści otrzymanych na pocztę elektroniczną wiadomości, w tym nie otwierać poczty lub załączników pochodzących z nieznanych lub nieweryfikowalnych źródeł.

 

§ 5

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. ARKOMI przetwarzana te Dane osobowe, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (umowy) zawartego pomiędzy ARKOMI i Klientem.

2. W celu realizacji Umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem związanym z powstałym stosunkiem prawnym, ARKOMI może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

3. ARKOMI wyróżnia i oznacza te spośród Danych osobowych, których podanie jest niezbędne dla realizacji usług, w tym Usług Elektronicznych oraz zawierania Umów. 

4. ARKOMI może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

   1) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 1;

   2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;

   3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

   4) informacje o skorzystaniu przez Klient z usług świadczonych drogą elektroniczną.

5. ARKOMI nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w ust. 1-5, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

6. Szczegółowe zasady przetwarzania przez ARKOMI danych osobowych określone zostały w polityce prywatności dostępnej na Stronie pod adresem  https://www.dezynfekcjaskutecznie.pl/polityka-prywatnosci/.  

§ 6

Usługi Elektroniczne świadczone przez ARKOMI

1. ARKOMI informuje, że za pośrednictwem swojej Strony świadczy następujące Usługi Elektroniczne:

   1) Wtyczki/hiperłącza do portali społecznościowych;

   2) Formularz kontaktowy;

   3) Koszyk.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych o których mowa w ust. 1 następuje w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Świadczenie przez Usługodawcę Usług Elektronicznych jest nieodpłatne. 

§ 7

Wtyczki/hiperłącza do portali społecznościowych

1. ARKOMI umożliwia Klientowi korzystanie z usługi „plug-in” / hiperłącza (dalej jako: wtyczki) portali społecznościowych – Facebook oraz LikedIn.

2. ARKOMI zastrzega sobie możliwość udostępnienia Klientom wtyczek również innego rodzaju portali społecznościowych, jak również ich ograniczenie w przypadku rezygnacji z korzystania z danego portalu społecznościowego przez ARKOMI. 

3. Wtyczka portalu społecznościowego dostępnego na Stronie oznaczona jest okienkiem z logo portalu. 

4. Korzystanie z Wtyczek następuje, poprzez kliknięcie na logo portalu i ma charakter jednorazowy. Kliknięcie na logo portalu umożliwia Klientowi przekierowanie na profil (konto) ARKOMI prowadzony na portalu społecznościowym, a po zalogowaniu Klienta, posiadającego konto w tym portalu społecznościowym – dalsze bezpośrednie korzystanie z usług tego portalu. 

5. Zasady korzystania z udostępnionych wtyczek portali społecznościowych określa podmiot świadczący te usługi.

6. ARKOMI oświadcza, że nie ma wpływu na zasady i ograniczenia związane z korzystaniem z portali. Z uwagi na powyższe celem ustalenia wskazanych zasad i procedur koniecznym jest uzyskanie informacji od ich dostawców tj. Facebook Inc. z siedzibą: Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA lub Microsoft Corporation - siedziba w Polsce: Microsoft Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195A, 02-222 Warszawa www.microsoft.com/poland/.

7. ARKOMI informuje, że dodatkowe informacje dotyczące zasad korzystania i udostępniania wtyczek dostępne są w polityce prywatności dostępnej na Stronie pod adresem  https://www.dezynfekcjaskutecznie.pl/polityka-prywatnosci/.  

§ 8

Formularz kontaktowy

1. Usługa Formularz kontaktowy świadczona jest przez ARKOMI drogą elektroniczną i umożliwia Klientowi kontakt z ARKOMI z wykorzystaniem interaktywnego formularza dostępnego na Stronie pod adresem: https://www.dezynfekcjaskutecznie.pl/kontakt/. 

2. Skorzystanie z Formularza kontaktowego możliwe jest również poprzez skorzystanie z przycisku „Kontakt” dostępnego na podstronach Strony.

3. Formularz kontaktowy umożliwia Klientowi w szczególności uzyskanie informacji odnoszących się do przedmiotu działalności ARKOMI, oferowanych do sprzedaży Towarów oraz świadczonych usług, w tym Usług Elektronicznych. Formularz kontaktowy umożliwia również nawiązanie kontaktu w celu zawarcia umowy na świadczenie oferowanych usług, czy też Towarów.

4. Umowa na świadczenie Formularza Kontaktowego ma charakter jednorazowy. Celem skorzystania z Formularza Kontaktowego Klient powinien:

   1) wypełnić pola Formularza wskazanie poniżej sformułowania „Napisz do nas” poprzez podanie wskazanych w nim danych i informacji (ARKOMI oznacza te dane i informacje, których podanie pozostaje konieczne dla skorzystania z Formularza kontaktowego),

   2) złożyć wymagane oświadczenia,

   3) wysłać wiadomość do ARKOMI poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”,

5 .Z chwilą naciśnięcia przycisku „Wyślij” treść wiadomości Klienta przekazywana jest automatycznie drogą elektroniczną do ARKOMI. Z tą chwilą, na Stronie wyświetlany jest komunikat, że wiadomość Klienta została wysłana. 

6. Umowa o świadczenie Formularza kontaktowego zawierana jest w chwili dokonania przez Klienta czynności o której mowa w ust. 4 pkt. 3) – na czas określony – do momentu wyświetlenia się Klientowi komunikatu o którym mowa w ust. 5. Z chwilą wyświetlenie się komunikatu umowa o świadczenie Formularza kontaktowego ulega rozwiązaniu. 

7. Klient ma możliwość zrezygnować z korzystania z Formularza kontaktowego w każdym momencie, bez wskazywania przyczyny i bez podnoszenia kosztów, poprzez zaniechanie dokonania czynności zmierzających do wysłania wiadomości elektronicznej. 

8. Postanowienia ust. 6 nie wyłączają możliwości późniejszego kontaktu ze strony ARKOMI lub Klienta celem udzielania odpowiedzi, nawiązania kontaktu lub np. poinformowania przez Klienta, że nie jest zainteresowany wykonaniem przez ARKOMI czynności dla której Klient skorzystał z Formularza kontaktowego.  

 

§ 9

Koszyk

1. Usługa Koszyk świadczona jest przez ARKOMI w celu umożliwienia Klientowi złożenia oferty zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu dostępnego na Stronie.

2. Rozpoczęcie korzystania z Koszyka następuje z chwilą wyboru na Stronie podstrony Sklepu oraz wyboru Towaru mającego być przedmiotem Umowy poprzez kliknięcie przycisku „Kup” dostępnego przy wizualizacji (zdjęciu/obrazie) Towaru. 

3. Z chwilą wykonania czynności o której mowa w ust. 2 Klient ma możliwość dalszego korzystania z Koszyka w szczególności poprzez przetwarzanie infromacji dotyczących wybranych Towarów, zdefiniowanie rodzaju i ilości Towaru, wyboru formy płatności, danych Klienta, sposobów dostawy Towaru, weryfikację rodzaju oraz ilości Towarów mających być przedmiotem Umowy, oraz podjęcia dalszych czynności w celu złożenia oferty zawarcia Umowy na zasadach określonych w § 10. 

4. Umowa na korzystanie z Koszyka ma charakter jednorazowy i zawierana jest na czas oznaczony. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia przez Klienta oferty zawarcia Umowy. 

5. Klient ma możliwość zrezygnować z korzystania z Koszyka w każdym momencie, bez wskazywania przyczyny i bez podnoszenia kosztów, poprzez zaniechanie dokonania dalszych czynności przetwarzania infromacji o których mowa w ust. 3, jak również czynności zmierzających do złożenia przez Klienta oferty zawarcia Umowy. 

6. W przypadku Towaru oznaczonego w Sklepie informacją „na zamówienie” umowa sprzedaży takiego Towaru następuje na podstawie indywidualnych uzgodnień między ARKOMI i Klientem w szczególności z wykorzystaniem Formularza kontaktowego lub innych środków porozumiewania się na odległość. 

 

§ 10

Umowa

1. ARKOMI informuje, że za pośrednictwem Sklepu i z wykorzystaniem Koszyka Klient ma możliwość dokonania czynności zamierzających do zawarcia z ARKOMI Umowy sprzedaży Towarów oferowanych przez ARKOMI.

2. Towary mogące być przedmiotem Umowy wskazane są na podstronie Sklepu.

3. Celem dokonania czynności zamierzających do zawarcia z ARKOMI Umowy Klient zobligowany jest do:

   1) skorzystania z Koszyka na zasadach określonych w § 9 ust. 1-3,

   2) wypełnienia pól formularza dostępnego w Koszyku w zakresie danych niezbędnych dla zawarcia Umowy,

   3) kliknięcia przycisku „Podsumowanie”,

   4) weryfikacji wybranych warunków zawarcia Umowy,

   5) potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu oraz złożenia innych wymaganych oświadczeń,

   6) kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

4. Klient zobowiązany jest do wprowadzania do systemu Sklepu danych zgodnie z rzeczywistością.

5. W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.           

6. ARKOMI zapewnia, aby Klient w momencie składania oferty zawarcia Umowy wyraźnie potwierdził, że wie, że jej złożenie i akceptacja przez ARKOMI pociąga za sobą obowiązek zapłaty, w szczególności poprzez użycie sformułowania „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

7. Złożenie przez Klienta zamówienia na zasadach określonych w ust. 1-6 stanowi wyłącznie ofertę zawarcia Umowy, zaś ogłoszenia, reklamy i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy, nawet jeżeli wskazana jest jednostkowa cena Towaru. Wskazane informacje nie stanowią również zapewnienia ARKOMI.

8. Po otrzymaniu oferty złożonej w sposób określony powyżej, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie oferty zawarcia Umowy. 

9. Po otrzymaniu oferty ARKOMI dokonuje jej weryfikacji oraz rozpatrzenia złożonej oferty pod kątem możliwości realizacji Umowy. Czynności o których mowa w zd. 1 podejmowane są nie później niż w terminie 24 godzin od chwili dokonania przez Klienta czynności o której mowa w ust. 3 pkt. 6, a jeżeli dokonanie złożenie oferty nastąpiło w dniu wolnym od pracy, termin liczy się od godziny 8:00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniu dokonania przez Klienta czynności o której mowa w ust. 3 pkt. 6. Z chwilą pozytywnej weryfikacji ARKOMI wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość potwierdzającą zaproponowane przez Klienta warunki zawarcia Umowy (oświadczenie o przyjęciu oferty).

10. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili wysłania do Klienta wiadomości od ARKOMI, potwierdzającej zaproponowane przez Klienta warunki zawarcia Umowy, w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jego treścią.

11. Oferta Klienta, niepotwierdzona przez ARKOMI w trybie o którym mowa w ust. 10 w terminie o którym mowa w ust. 9, przestaje wiązać ARKOMI. 

 

§ 11

Płatność za Towary

1. Z tytułu zawarcia i realizacji Umowy Klient zobowiązany jest zapłacić Cenę Towaru.

2. Cena poszczególnych Towarów prezentowana w Sklepie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane Ceny nie zawierają kosztów ewentualnej przesyłki, która wskazywana jest w trakcie składania zamówienia.

3. Płatność następuje w preferowanej przez Klienta formie bezgotówkowej:

   1) z wykorzystaniem systemu płatności internetowych Przelewy24 obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000274399, posiadającą NIP: 779-23-08-495, 

   2) płatność przelewem na rachunek bankowy ARKOMI prowadzony w PKO BP pod numerem 79 1020 3378 0000 1202 0376 2978

4. Płatność na rachunek bankowy wskazanych w ust. 3 pkt. 2 lit. b winien zostać dokonany przez Klienta w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili złożenia Zamówienia. 

5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta oferty zawarcia Umowy. 

6. W przypadku nieprzyjęcia przez ARKOMI złożonej przez Klienta oferty zawarcia Umowy, co do której Klient dokonał płatności, ARKOMI dokona niezwłocznego zwrotu środków zapłaconych przez Klienta. Zwrot dokonywany jest w taki sam sposób w jaki płatności dokonał Klient w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili upływu 24-godzinnego okresu o którym mowa w § 10 ust. 9.  

 

§ 12

Dostawa, odbiór Towaru

1. Dostawa Towaru w związku z zawartą Umową, dokonywana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. ARKOMI wysyła Towar w terminie wskazanym na etapie składania przez Klienta oferty zawarcia Umowy .

3. ARKOMI zastrzega, że w przypadku, gdy Towar nie jest dostępny bezpośrednio w ARKOMI wysyłka Towaru w terminie o którym mowa w ust. 2 dokonywana jest bezpośrednio przez producenta/dostawcę Towaru za pośrednictwem wybranej przez tego producenta/dostawcę firmy kurierskiej. Zastrzeżenie o którym mowa w zd. 1 nie wpływa na uprawnienia Klienta, jak również nie modyfikuje odpowiedzialności ARKOMI z tytułu wad Towaru, nienależytego wykonania Umowy. 

4. Wysyłka zamówionych Towarów odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie z ARKOMI.

 § 13

Zasady korygowania błędów

1. ARKOMI umożliwia Klientowi korygowanie błędów w złożonej przez niego ofercie zawarcia Umowy. 

2. Podczas korzystania z Koszyka oraz dokonywania czynności w celu zawarcia Umowy, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych informacji (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy/danych Klienta). W przypadku niezgodności informacji lub ich nieprawidłowości, należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami. 

3. W przypadku błędu Klienta, co do wprowadzonych informacji (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system, błędnego podania danych Klienta, zmiany formy doręczenia Towaru), Klient ma prawo do zmiany w tym zakresie oferty zawarcia Umowy. Prawo to przysługuje:

   1) w przypadku, gdy oferta jest składana od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-18:00 (dni robocze) – nie później niż do godziny 18.00 tego dnia,

   2) w przypadku, gdy oferta jest składana w innym dniu niż wskazany w pkt. 1 – nie później niż do godziny 18.00 najbliższego dnia roboczego.

4. W celu zmiany Zamówienia zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@arkomi.pl z żądaniem i wskazaniem zakresu zmiany oraz adresem pod który ARKOMI wysyła wiadomość o której mowa w zd. 2 Po dokonaniu korekty Zamówienia ARKOMI wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość na podany przez Klienta adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zmian. W przypadku braku w treści wiadomości wskazanego adresu poczty elektronicznej ARKOMI wysyła potwierdzenie zmian na adres z którego Klient wysłał wiadomość o której mowa w zd. 1. W takim przypadku termin o którym mowa w § 10 ust. 9 biegnie od chwili potwierdzenia zmiany oferty. 

5. Klient może anulować złożone Zamówienie. W tym celu należy:

   1) skontaktować się ze ARKOMI telefonicznie;

   2 )skontaktować się ze ARKOMI drogą mailową;

6. Anulowanie zamówienia możliwe jest zawsze do chwili otrzymania przez Klienta wiadomości o której mowa w § 10 ust. 10 tj. o przyjęciu oferty zawarcia Umowy, a po tym terminie wyłącznie w porozumieniu z ARKOMI. 

7. Anulowanie zamówienia potwierdzane jest przez ARKOMI wiadomością wysyłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres. 

 

§ 14

Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem listownie na adres siedziby ARKOMI albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, liczy się od dnia wydania Towaru w przypadku umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

3. ARKOMI niezwłocznie po otrzymaniu elektronicznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia Konsumenta.

4. W razie odstąpienia od umowy – Umowa lub umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej jest uważana za niezawartą. To, co świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia złożenia ARKOMI oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5. Klient zwracając towar ma obowiązek zabezpieczyć wysyłany towar, tak aby nie uległ zniszczeniu w cz asie transportu.

6. ARKOMI dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności w terminie 14 (czternastu) dni od dnia w którym został poinformowany o skorzystaniu przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. ARKOMI może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do ARKOMI.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ARKOMI, ARKOMI nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287) tj. w szczególności:

   1) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

   2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

   3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

   4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

   5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

   6) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

11. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy ARKOMI przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze stosownym formularzem odstąpienia od umowy.

 

§ 15

Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu usługi lub wad Towaru Klient, z zastrzeżeniem ust. 11, upoważniony jest do złożenia reklamacji.

2. Reklamacje dotyczące świadczonych usług Klient może składać na Trwałym nośniku, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub korespondencji pocztowej na adres ARKOMI.

3. Odpowiedzialność ARKOMI za wady wynika z przepisów art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady). Roszczenia Klienta z tytułu rękojmi określone zostały przepisami 559 i nast. Kodeksu Cywilnego.

4. Zalecane jest, aby Klient w chwili składania reklamacji przekazał ARKOMI dane pozwalające zidentyfikować Klienta, dane teleadresowe na które ma zostać udzielona odpowiedz na reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania Klienta.

5. ARKOMI ustosunkowuje się do zgłoszonego przez Klienta żądania reklamacyjnego w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przekazywane jest Klientowi na Trwałym nośniku informacji poprzez jej przesłanie na adres korespondencyjny Klienta lub adres jego poczty elektronicznej – w przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na porozumiewanie się z nim w sprawie reklamacji za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Jeżeli Klient będący Konsumentem w związku z korzystaniem z uprawnień z tytułu rękojmi za wady Towaru lub usługi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, ARKOMI ustosunkowuje się tego żądania na zasadach określonych w zd. 1, w terminie 14 dni. Bezskuteczny upływ terminu traktowany jest, jako uznanie żądania za uzasadnione. 

6. W przypadku, gdy wskazane w reklamacji dane lub informacje są niepełne w sposób uniemożliwiający rozpatrzenie reklamacji, ARKOMI o ile jest to możliwe, wzywa Klienta do ich uzupełnienia we wskazanym zakresie. W przypadku, gdy dane uniemożliwiają wezwanie Klienta do ich uzupełniania, ARKOMI pozostawia reklamację nie rozpoznaną do czasu uzupełnienia tych danych lub informacji. 

7. Uwzględniając reklamację ARKOMI niezwłocznie czyni zadość żądaniu Klienta zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami. 

8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji ARKOMI, informuje Klienta będącego Konsumentem o:

   1) przysługującym mu prawie do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów; 

   2) podmiocie uprawnionym do rozpoznawania takiego sporu;

   3 )wyrażeniu przez ARKOMI zgody na rozwiązanie sporu poprzez skorzystanie z  pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, czy też odmowie wzięcia udziału w takim postępowaniu.

9. Jeżeli ARKOMI nie złożył oświadczenia o którym mowa w ust. 8 pkt. 3, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

10. Przewidziane w Regulaminie postępowanie reklamacyjnie nie wyłącza i w żaden sposób nie ogranicza roszczeń Klienta przysługujących ma na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego właściwych dla danego rodzaju Umów.

11. ARKOMI oświadcza, że w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami wyłączona jest odpowiedzialność ARKOMI z tytułu rękojmi za wady Towaru.

12. ARKOMI wskazuje, że roszczenia z tytułu rękojmi za wady Towaru lub ich wyłączenie pozostają bez wpływu na roszczenia z tytułu gwarancji, jeżeli dla danego Towaru gwarancja została zastrzeżona. 

 

§ 16

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

1. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu z ARKOMI ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

   1) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,

   2) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a ARKOMI,

   3)uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a ARKOMI, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

   4) szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów pomiędzy ARKOMI, a Klientem dostępne są na stronach internetowych oraz siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (adres internetowy: https://www.uokik.gov.pl/), powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

2. ARKOMI wskazuje, że Klient będący Konsumentem uprawniony jest do skorzystania z elektronicznego narzędzia internetowego rozpatrywania sporów nieodpłatnie dostępnego pod adresem internetowym:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy ARKOMI, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ARKOMI. 

§ 17

Zabezpieczanie i utrwalanie umów

1. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez ARKOMI drugiej stronie treści zawieranej umowy następują w trybie o którym mowa w ust. 2-3.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:

   1) Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia warunków zawartej umowy,

   2) Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką Towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym ARKOMI oraz przekazywana Klientowi na każde jego żądanie.

 

§ 18

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Strony oraz Usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. 

2. Zabronione jest wprowadzenie przez Klienta do systemu Strony jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

3. W ramach korzystania ze Strony oraz jej zawartości i oferowanych usług w sposób zgodny z prawem Klient zobowiązany jest w szczególności do:

   1) wprowadzania do systemu Strony wszelkich żądanych danych i informacji zgodnych ze stanem faktycznym;

   2) niekorzystania ze Strony oraz oferowanych usług w sposób zakłócający ich funkcjonowania w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

   3) korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz ARKOMI;

   4) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na Stronie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

   5) korzystania ze Strony w sposób zgody z prawem.

4. W przypadku, gdy ARKOMI stwierdzi wprowadzenie do systemu Strony treści o charakterze bezprawnym lub korzystanie z usług w sposób naruszający postanowienia Regulaminu, upoważniony jest do niezwłocznego zablokowania dalszego przesyłania tych treści, jak również czasowego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Klienta, którego działania lub zaniechania naruszają postanowienia ust. 1-3. O powyższym, o ile jest to możliwe, ARKOMI niezwłocznie informuje Klienta wzywając do niezwłocznego zaprzestania naruszeń ust. 1-3. 

 

§ 19

Zmiany w regulaminie

1. ARKOMI zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostaje w wyraźny sposób uwidoczniona poprzez zamieszczenie na Stronie, w tym na tzw. stronie głównej Strony. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o zapoznanie się/zaakceptowanie aktualnie obowiązującego Regulaminu.

2. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w przypadku: 

   1) zmiany przepisów prawa skutkującym obligatoryjną zmianą treści Regulaminu, 

   2) zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie w jakim wpływają na postanowienia Regulaminu, 

   3) zmiany siedziby, danych adresowych ARKOMI.

   4) zmiany profilu działalności ARKOMI, wprowadzenia lub zmiany asortymentu Towarów lub świadczonych usług wpływająca na treść Regulaminu,

   5) wprowadzenia, modyfikowania lub likwidacji usług lub poprawy sposobu, bezpieczeństwa lub zasad ich świadczenia.

3. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego.

4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Strony oraz zawierających Umowy lub korzystających z usług, przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane Umowy. W takim przypadku wszystkie dotychczasowe umowy zawierane przez ARKOMI będą realizowane na zasadach określonych według brzmienia Regulaminu z dnia ich zawarcia. 

§ 20

Nota prawna

1. ARKOMI zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Strony, jak również dokonywania zmian w zakresie zamieszczonych na niej informacji bez konieczności uprzedniego informowania Klientów w tym zakresie.  

2. ARKOMI wskazuje, że pozostaje właścicielem oraz wyłącznym użytkownikiem Strony.

3. ARKOMI wskazuje, że wszystkie treści zamieszczone na Stronie internetowej korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością ARKOMI lub ARKOMI posiada stosowne upoważnienie do korzystania z nich., co nie wpływa na ochronę prawno-autorską przysługującą podmiotom upoważniającym ARKOMI do korzystania z nich. Z uwagi na powyższe ARKOMI przypomina o obowiązku respektowania przepisów chroniących prawa autorskie, prawa własności przemysłowej i intelektualnej oraz przepisów Kodeksu cywilnego.

4. Zabronione jest nieautoryzowane kopiowanie, przetwarzanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie jakichkolwiek treści udostępnionych na Stronie.

5. Postanowienia ust. 4 nie znajdują zastosowania do korzystania z treści oraz zawartości Serwisu w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego, jak również do przypadku, gdy uprawnienie takie dla dokonujących tych czynności wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub zgody uprawnionego podmiotu.

6. ARKOMI w najszerszy dopuszczanym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową interpretację i ocenę informacji oraz danych zamieszczonych na Stronie w zakresie w jakim mają one charakter wyłącznie informacyjny  i służą wzbogaceniu wiedzy i przekazaniu Klientowi informacji w zakresie rodzaju usług świadczonych i profilu działalności ARKOMI.

 

§ 21

Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z takimi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Treść Regulaminu dostępna jest na Stronie oraz w siedzibie ARKOMI.

3. Wszelkie umowy i stosunki prawne, w tym Umowy zawierane są zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz inne właściwe przepisy prawa.

5. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest załącznik stanowiący wzór formularza odstąpienia od umowy. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2020 roku.

  

 

Załącznik - formularz odstąpienia od umowy. 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)